Başvuru Formları

Türk Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu, tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu, tıklayınız.

Yukarıdaki formu doldurduktan sonra handan.kurtulus@galata.edu.tr adresine gönderiniz.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kontenjan ve Fiyat Bilgileri için tıklayınız.

Online Başvuru Formu için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KİŞİSEL VERİLEN İŞLENMESİ VE AKTARIMINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olan İstanbul Galata Üniversitesi ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından, Kanun ve ikincil mevzuatta belirtilen esaslara uygun olmak şartıyla, aşağıda belirtilen amaç ve esaslarda işlenebilir1 ve üçüncü kişilere aktarılabilir.

 

 1- Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi                       : Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Üniversitemize ait internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Üniversitemiz tarafından verilen eğitim, seminer, kurs, konferans vb. hizmetlerden yararlandığınız müddetçe, Üniversitemiz tarafından düzenlenen organizasyonlara katıldığınızda, Üniversitemize iş başvurusu yaptığınızda, Üniversitemize ait çağrı merkezini aradığınızda, Üniversitemiz yerleşkelerini, web sitesini veya sosyal medya hesaplarını ziyaret ettiğinizde toplanabilecek, güncellenebilecek ve işlenebilecektir.

 

 2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Nedeni: Üniversitemize sunmuş olduğunuz Kişisel Verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Üniversitemiz tarafından, Üniversitemizi ve eğitim programlarımızı tanıtmak, sunulan eğitimlerle ilgili olarak araştırma ve gelişme faaliyetleri yürütmek, öğrenci memnuniyetini değerlendirmek, eğitim kalitesini değerlendirmek, denetim ve veri analizi yapmak, tanıtım faaliyetlerini şekillendirilmek, insan kaynakları politikalarına ilişkin araştırmaları yapmak, kanunlardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaç ve nedenlerle işlenmektedir.

 

 3- Kişisel Verilerinizin Aktarımı                                      : Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen sebepler, amaçlar ve Kanun’da yer alan düzenlemeler çerçevesinde; Üniversitemiz tarafından dâhili olarak kullanılacağı gibi Bulut Eğitim Vakfı’na, onun yetkilileri ve mütevelli heyet üyelerine, Üniversitemiz yetkilileri ve mütevelli heyet üyelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu, Yükseköğretim Kurumu ve kanunen yetkili diğer kamu kurumları, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla, yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere yurtiçi ve yurtdışında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 


1 KVKK uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

 

4- Veri Sahibi Olarak Haklarınız: Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak Veri Sorumlusu olan Üniversitemize başvurarak:

  1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  5. Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  6. Yukarıda yer alan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve

ğ. Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

 

Yukarıda      belirtilen     haklarınıza      ilişkin      taleplerinizi     bir      dilekçe      ile,     Üniversitemizin

……………………………………………………….          adresine          bizzat          iletebilir          veya

dataprivacy@galatauni.edu.tr email adresine Veri Sorumlusu

İstanbul Galata Üniversitesi

 

MUVAFAKATNAME

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince tarafıma sunulan “Kişisel Verilen İşlenmesi Ve Aktarımına İlişkin Bilgilendirme” yazısını aşağıda belirttiğim tarihte usule uygun olarak temin ettiğimi; metni okumam ve anlamam için uygun ortamın tesis edildiğini; söz konusu yazıyı okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek ve anlayarak kabul ettiğimi; kişisel verilerimin yukarıda belirtilen tüm amaç ve nedenlere binaen, toplanmasına, işlenmesine ve gerektiğinde yurt dışına aktarılmasına özgür irademle muvafakat ediyorum.