İletişim

Başvuru Formları

Türk Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu, tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Başvuru Formu, tıklayınız.

Yukarıdaki formu doldurduktan sonra handan.kurtulus@galata.edu.tr adresine gönderiniz.

KVKK Metni

MUVAFAKATNAME

Bu form 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“Kanun”) madde 10 gereğince hazırlanmış olup, bu formla kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerin korunmasına ilişkin haklarınız ile ilgili bilgi vermek isteriz. İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  nezdinde resmi web sitemizde ve sosyal medya hesaplarımızda, radyo yayınlarımızda yayınlanmak üzere vermiş olduğunuz; fotoğraf, kimlik verileri, iletişim verileri, eğitim bilgileri, video ve ses kaydı, ve çalışma bilgilerine ilişkin kişisel verileriniz, bu verilerinizi İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ’ne açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

* • X İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ ’nin sizinle iletişime geçmesi,

* İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  tarafından yürütülen eğitim faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile potansiyel öğrencilere; akademik programlar, etkinlikler, teklifler ve tüm eğitim süreçlerimiz (lisans, yüksek lisans, doktora, eğitim ve sertifika programları) hakkında örnek olması,

* • İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ ’nin tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi ve gerekli iş planlamalarının yapılması amacı için, İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ   tarafından sunulan hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  tarafından sunulan program ve hizmetlerin potansiyel öğrencilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenecektir.

 

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  tarafından elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

Gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili süreçlerin yürütülmesi amacıyla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde hizmet aldığımız iş ortaklarımıza ve talep edilmesi halinde hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına talepleri halinde aktarılabilecektir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi kurumsal@galata.edu.tr e-mail adresinden Üniversite’ye iletmeniz durumunda gönderilen talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu bilgi formunu okudum ve bu kapsamda işlenmesine onay veriyorum.

Tarih:

Adı Soyadı:

İmza: